KontaktaiNaudojimo SąlygosPrivatumo politikaSlapukų naudojimo tvarkaKontaktai

Naudojimo Sąlygos

HomeNaudojimo Sąlygos

Sveiki atvykę į „Pfizer“ interneto svetainę. Šioje interneto svetainėje pateikta informacija yra bendrojo pobūdžio ir skirta naudoti tik švietimo bei informaciniais tikslais. Prieš pradėdami naudotis mūsų interneto svetaine, atidžiai perskaitykite Naudojimosi sąlygas. Patekdami į mūsų interneto svetainę ar naudodamiesi ja, jūs patvirtinate, kad perskaitėte Naudojimosi sąlygų susitarimą, supratote jį ir įsipareigojote jo laikytis. Jei nesutinkate su Naudojimosi sąlygomis, jūs neturite teisės patekti į interneto svetainę ar ja naudotis.

1. Naudojimasis interneto svetaine. Šioje interneto svetainėje pateikta informacija yra skirta naudoti tik bendrojo pobūdžio, švietimo ir informaciniais tikslais. Tam tikri šios Interneto svetainės skyriai yra skirti tik tam tikrai asmenų grupei, pavyzdžiui, „Pfizer“ darbuotojams, klientams ir akcininkams, taip pat sveikatos priežiūros bendruomenės nariams ir plačiajai visuomenei. Jūsų patekimui į interneto svetainę ir naudojimuisi joje pateikta informacija yra taikomas šis Naudojimosi sąlygų susitarimas. Prisijungdami prie šios interneto svetainės ir naudodamiesi ja, jūs be išlygų įsipareigojate laikytis šio Naudojimosi sąlygų susitarimo.

2. Turinys. „Pfizer“ deda visas pastangas, kad šioje interneto svetainėje būtų pateikta tik tiksli ir aktuali informacija, tačiau nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl jos tikslumo, aktualumo ar išsamumo. Jūs sutinkate, kad į šią interneto svetainę patenkate ir naudojatės jos turiniu savo rizika. „Pfizer“ neteikia jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant garantijas dėl perkamumo ar pritaikomumo konkrečiai paskirčiai. Nei „Pfizer“, nei bet kuris asmuo, dalyvaujantis kuriant, ruošiant ar administruojant šią interneto svetainę, neatsako už bet kokią žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, tiesioginiais, atsitiktiniais, pasekminiais, netiesioginiais ar baudžiamaisiais nuostoliais, patirtais dėl patekimo į šią interneto svetainę, naudojimosi ja arba negalėjimo naudotis šia interneto svetaine, ar dėl bet kokių klaidų jos turinyje ar praleistos informacijos. Šis apribojimas apima jūsų kompiuterinės įrangos pažeidimą ar kompiuterinių virusų patekimą į ją.

3. Žalos atlyginimas. Jūs sutinkate saugoti, ginti ir nelaikyti atsakingais „Pfizer“, jos pareigūnų, vadovų, darbuotojų, agentų, tiekėjų ir su ja bendradarbiaujančių trečiųjų asmenų už bet kokius patirtus nuostolius, išlaidas, žalą ir sąnaudas, įskaitant pagrįstus mokesčius advokatams, patirtus dėl bet kokio jūsų padaryto šių Naudojimosi sąlygų pažeidimo.

4. Trečiųjų asmenų interneto svetainės ir nuorodos. Šioje interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitas interneto svetaines, valdomas trečiųjų asmenų, kurių „Pfizer“ nekontroliuoja. Atitinkamos nuorodos pateikiamos tik patogumo tikslais. Be to, ši interneto svetainė gali būti prieinama per trečiųjų asmenų saitus, kurių „Pfizer“ negali kontroliuoti. „Pfizer“ neteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl bet kokios tokiose interneto svetainėse pateikiamos informacijos tikslumo, aktualumo ar išsamumo ir neatsako už jokius su tokiu turiniu ar informacija susijusius nuostolius ar bet kokio pobūdžio sveikatos sutrikdymą. Bet kokio trečiojo asmens nuorodos įtraukimas nereiškia „Pfizer“ pritarimo ar rekomendacijos.

5. Medicininio pobūdžio informacija. Šioje interneto svetainėje gali būti su įvairiais sveikatos sutrikimais ir jų gydymu susijusios bendrojo pobūdžio informacijos. Tokia informacija teikiama tik informaciniais tikslais ir nėra skirta pakeisti gydytojo ar kito kvalifikuoto sveikatos priežiūros specialisto konsultacijos. Pacientai neturėtų naudotis šiame leidinyje pateikiama informacija sveikatos ar fizinės būklės sutrikimų ar ligų diagnostikai. Profesionalaus patarimo ar informacijos apie diagnostiką ir gydymą pacientai visuomet turėtų kreiptis į gydytoją ar kitą sveikatos priežiūros specialistą.

6. Nekonfidenciali informacija. Bet koks susirašinėjimas ar kita medžiaga, kurią turite galimybę mums atsiųsti naudodamiesi interneto ryšiu arba paskelbti „Pfizer“ interneto svetainėje elektroniniu paštu ar kitais būdais, pavyzdžiui, bet kokie klausimai, komentarai, pasiūlymai ar pan., yra ir bus laikomi nekonfidencialiais ir „Pfizer“ nėra niekaip įsipareigojusi tokios informacijos atžvilgiu. „Pfizer“ turi teisę nevaržomai naudotis bet kokiomis idėjomis, koncepcijomis, „know-how“ ar metodais, pateiktais tokiame pranešime, įskaitant, bet neapsiribojant, produktų kūrimu, gamyba ir reklama.

7. Prekių ženklai. Jeigu nenurodyta kitaip, visi produktų pavadinimai, neatsižvelgiant į tai, ar yra pateikti paryškintu šriftu ar su prekių ženklo simboliu, yra „Pfizer“, jos dukterinių įmonių, susijusių įmonių, licencijų turėtojų ar bendradarbiaujančių bendrų įmonių prekių ženklai. Šių prekių ženklų arba bet kokios kitos medžiagos, išskyrus šiame punkte nurodytas išimtis, naudojimas arba netinkamas naudojimas yra griežtai draudžiamas ir gali būti laikomas pažeidžiančiu Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, įstatymus reglamentuojančius šmeižtą ir kenkimą reputacijai, įstatymus, reglamentuojančius privatumą ir viešinimą, taip pat ryšių priemonių naudojimo taisykles ir nuostatus. Informuojame, kad „Pfizer“ aktyviai ir ryžtingai gina savo intelektinės nuosavybės teises pagal įstatyme nustatytas ribas.

8. Autorių teisės. Visam šios interneto svetainės turiniui yra taikoma autorių teisių apsauga. Visos teisės saugomos © 2002–2015 Pfizer Inc. „Pfizer“ interneto svetainių turinys negali būti kopijuojamas, atgaminamas ar kitaip platinamas išskyrus, kai tai daroma nekomerciniam individualiam naudojimui, išlaikant visus įspėjimus apie autorių teises ar kitą nuosavybę. Išskyrus pirmiau aiškiai įvardytus atvejus, jūs neturite teisės kitais būdais kopijuoti, rodyti, parsisiųsti, platinti, keisti, atgaminti, skelbti ar perduoti jokios šioje interneto svetainėje ar bet kurioje jos dalyje pateiktos informacijos, teksto ar dokumentų jokioje elektroninėje laikmenoje ar spausdintine forma, arba pasiremdami tokiais vaizdais, tekstu ar dokumentais sukurti bet kokio išvestinio kūrinio be raštiško „Pfizer“ sutikimo. Nei viena iš čia pateikiamų nuostatų nebus tiesiogiai ar netiesiogiai aiškinama arba suprantama kaip leidimas ar teisė bet kuriai trečiajai šaliai naudoti „Pfizer“ patentą ar prekės ženklą.

9. Negaliojimas esant draudimui. Ši interneto svetainė ir jos turinys atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės aktus. Nors šioje interneto svetainėje pateikiama informacija gali būti prieinama naudotojams ne iš Lietuvos Respublikos, su „Pfizer“ produktais susijusi informacija yra skirta naudoti tik Lietuvos Respublikos gyventojams. Kitose šalyse gali galioti įstatymai, norminiai reikalavimai ir medicinos veiklos praktikos, kurios skiriasi nuo galiojančių Lietuvos Respublikoje. Šioje interneto svetainėje yra pateikiamos nuorodos į kitas interneto svetaines, sukurtas įvairių „Pfizer“ organizacinių vienetų ir dukterinių įmonių, kurių yra už Lietuvos Respublikos teritorijos ribų. Šiose interneto svetainėse gali būti informacijos, kuri būtų tinkama naudoti tik konkrečioje jos kilmės šalyje. „Pfizer“ pasilieka teisę apriboti savo produktų ar paslaugų teikimą arba teikiamų produktų ar paslaugų kiekius bet kuriam asmeniui, geografiniam regionui ar jurisdikcijai. Bet koks šioje interneto svetainėje pateiktas pasiūlymas įsigyti bet kurį gaminį ar paslaugą, negalioja ten, kur yra draudžiamas.

10. Taikoma teisė. Šią Naudojimosi taisyklių sutartį bei naudojimąsi interneto svetaine reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, neatsižvelgiant į jos tarptautinės privatinės teisės nuostatas. Bet koks teisinis ginčas arba procedūros, susiję su šia interneto svetaine, gali būti pradėti tik taikytinos jurisdikcijos Lietuvos Respublikos teismuose.

11. Kitos nuostatos. Jei bet kuri iš šio Susitarimo nuostatų laikoma pažeidžiančia teisės aktus, negaliojančia ar neįgyvendinama, tokia nuostata bus laikoma negaliojančia ir tai neturės įtakos visų likusių nuostatų galiojimui. „Pfizer“ pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra keisti ar ištrinti medžiagą iš šios interneto svetainės.

Partneriai
PartneriaiApie MusAtsakomybėAtaskaitosNaudojimo SąlygosPrivatumo politikaSlapukų naudojimo tvarkaKontaktaiPfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje A. Goštauto g. 40A 01112 Vilnius, Lietuva PFE-01-2015
Autoriaus teisės © 2002-2021 Pfizer Lietuva. Visos teisės saugomos.